Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Oy Elbecon Ab:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.04.2018.

  

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                    Oy Elbecon Ab

                                            Y-tunnus 0609120-6

                                            Kotipaikka:    Helsinki

Osoite:                                 Sirrikuja 4 C 22 00940 Helsinki

Puhelin:                                050 358 5483

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Pia Bäckström

pia.backstrom@elbecon.fi

Puhelin: 050 358 5483

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja potentiaalisten asiakassuhteiden ylläpitoon, hoitamiseen ja kehittämiseen, tilausten käsittelyyn. Asiakastietorekisteriä pidetään liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Pyrimme keräämme vain käyttötarkoituksen kannalta olennaista tietoa

Rekisterissä on tietoja vain sellaisista henkilöistä yhteystietoineen, joiden työnantajat ovat asiakassuhteessa Oy Elbecon Ab’n kanssa.

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja, jotka auttavat yhteydenpidossa, asiakassuhteen hoitamisessa

-         Nimi, työnantaja, yrityksen osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, rooli/titteli.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Niitä ei kerätä ulkopuolisilta tahoilta.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

  • Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle. Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja tietojen käyttöä valvotaan.
  • Paperinen aineisto säilytetään lain määräämän ajan. Sen jälkeen aineistot tuhotaan asianmukaisesti. Tulosteet säilytetään lukitussa kaapissa.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.